Veelzijdig
sterk
onderwijs

Blijven leren

Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO).  Onze scholen bieden goed onderwijs en daar zijn we trots op. Vanuit die sterke positie richten wij ons als lerende scholen en lerende organisatie de komende jaren op de vraag: “Hoe kunnen we het leren in onze scholen en binnen AVOO zo organiseren en faciliteren dat het talent van de individuele leerling en medewerker tot bloei komt en dat het leren goed aansluit bij de permanent veranderende omgeving?”

Onze missie

Wij kiezen voor een brede opvatting over het doel van onderwijs waarin de ontplooiing van de leerling centraal staat en het maatschappelijk belang van onderwijs recht wordt gedaan. Hier staan wij voor, hier gaan wij voor. Zo zorgen we samen voor veelzijdig en sterk onderwijs.

De wereld in

Met sterk onderwijs willen we bereiken dat onze leerlingen:
 • Goed worden in leren.
 • Zich ontwikkelen tot mensen met zelfkennis en zelfvertrouwen.
 • Zich ontwikkelen tot mondige wereldburgers die bijdragen aan een democratische samenleving.
 • Zich optimaal ontplooien.
 • Klaar zijn voor de volgende stap in hun ontwikkeling.

Onze visie

Wij gaan uit van een positief mensbeeld en kiezen voor de growth mindset: iedereen heeft talent, iedereen wil leren en je capaciteiten kun je ontwikkelen door bij te leren. Maatwerk, zelfsturing, samenwerking en feedback zijn hierin leidende begrippen. Dat geldt voor onze leerlingen en onze professionals.

 • Iedereen heeft talent en iedereen wil leren.
 • Wij benaderen onze leerlingen en elkaar vanuit een growth mindset.
 • Wij sluiten aan bij verschillen tussen leerlingen en tussen onze professionals.
 • Wij streven naar zoveel mogelijk zelfsturing door leerlingen en door onze professionals.
 • Wij geloven in de kracht van feedback om het leerproces van leerlingen en onze professionals te verbeteren.
 • Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen en met leerlingen, tussen professionals, met ouders, met partners in onderwijs en jeugdzorg en met de samenleving.

Onze kernwaarden

Wij zijn benieuwd naar de ander en behandelen iedereen met respect. Deze kernwaarde sluit aan bij onze missie dat leerlingen zich ontwikkelen tot mondige wereldburgers die bijdragen aan een democratische samenleving. Zo gaan wij om met identiteit, vanuit de openbare traditie. Daarbij past ook onze keuze om de samenwerking met de samenleving te versterken. Een school staat midden in de maatschappij.

 • Wij zijn benieuwd naar de ander en behandelen iedereen met respect.
 • Samenwerken in lerende scholen.
 • De kracht van erkende ongelijkheid.
 • Professionaliteit.
 • Eigenaarschap.
 • High trust, low tolerance.

Onze doelen voor 2020

We sluiten aan op verschillen tussen leerlingen zodat onze leerlingen verder komen dan ze durven dromen. Veranderingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Daar willen wij onze leerlingen adequaat op voorbereiden. Wij willen lerende scholen en een lerende organisatie zijn waar de visie op onderwijs, de effectiviteit van onderwijs en de vorm waarin onderwijs wordt gegeven constant samen overwogen, besproken en geëvalueerd worden.

Wij willen dat onze scholen in Apeldoorn excelleren in:

 • Differentiëren richting gepersonaliseerd leren.
 • Zelfsturing door leerlingen en professionals.
 • Aandacht voor persoonsvorming en samenleven.
 • Leerresultaten.
 • Professionalisering, leren en ontwikkelen vanuit de verbinding.
 • Samenwerking met ouders, met partners in onderwijs en jeugdzorg en met de samenleving.

Servicebureau

Wij kiezen voor een hoge mate van vertrouwen in de deskundigheid en het beoordelingsvermogen van onze professionals, voor het elkaar aanspreken op het naleven van de kernwaarden en het realiseren van de missie vanuit de visie (high trust/low tolerance). Het bestuur is gericht op het bevorderen van zelfsturing, maatwerk, samenwerking en leren.

Het servicebureau ondersteunt de scholen en het bestuur optimaal in het realiseren van de doelen:

 • Financieel beleid, huisvestingsbeleid en bedrijfsvoering volgen missie, visie en doelen.
 • Personeelsbeleid is gericht op zelfsturing, maatwerk en samenwerking binnen een lerende, professionele organisatie.
 • Kwaliteitsbeleid is gericht op ondersteuning van professionals om vanuit de visie, de missie en doelen te bereiken.
 • ICT beleid is gericht op ondersteuning van de ontwikkeling van de scholen.

Het bestuur is gericht op het bevorderen van zelfsturing, maatwerk, samenwerking en leren.