Home > Begeleiding nieuwe docenten

Begeleiding nieuwe docenten

Begeleiding van nieuwe docenten binnen Stichting AVOO
De begeleiding van nieuwe docenten binnen AVOO valt uiteen in twee delen: algemene begeleiding door een docentcoach en vakinhoudelijke begeleiding door een sectiegenoot.

Algemene begeleiding door een docentcoach
De algemene begeleiding richt zich op het inwerken van de nieuwe docent in de organisatie, maar daarnaast zal de docentcoach aan de hand van gesprekken en lesbezoeken (eventueel met video-opnames) de nieuwe collega laten reflecteren op het eigen handelen en inzicht geven in zijn/haar manier van werken. De begeleiding is erop gericht om aan te sluiten bij de ontwikkelvragen van de nieuwe docent. Er wordt dus maatwerk geleverd. Verder is het van belang dat we binnen AVOO belang hechten aan de ontwikkeling van een eigen stijl van lesgeven bij de nieuwe docent. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van het startniveau en de ontwikkelgerichtheid van de nieuwe collega. Nieuwe docenten worden gedurende drie jaar door een docentcoach begeleid. Het beoordelingstraject om te bepalen of een nieuwe collega benoembaar is vindt plaats in het eerste jaar, maar de begeleiding door de docentcoach loopt (minder intensief) door in het tweede en derde jaar.

Vakinhoudelijke begeleiding door een sectiegenoot
Naast de algemene begeleiding door de docentcoach is de vakinhoudelijke en vakdidactische ondersteuning van groot belang. De nieuwe docent krijgt een lid van de sectie als vakinhoudelijk begeleider toegewezen. De vakinhoudelijke begeleiding moet ertoe bijdragen dat de nieuwe docent zijn plek vindt binnen de sectie. De vakinhoudelijke begeleider zal de nieuwe docent informeren over bijvoorbeeld gehanteerde methodes, de geldende werkafspraken binnen de sectie en de afspraken rond toetsing. Daarnaast zal ook de vakinhoudelijk begeleider lesbezoeken afleggen bij de nieuwe docent en deze door zelfreflectie laten nadenken over het vakdidactisch handelen. Het eerste half jaar hebben de vakinhoudelijk begeleider en de nieuwe docent wekelijks contact. Na verloop van tijd kan dit – afhankelijk van de behoefte – aangepast worden.

Intervisiebijeenkomsten
Naast de algemene begeleiding door de docentcoach en vakinhoudelijke begeleiding door een sectiegenoot, wordt gedurende het jaar een aantal intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe docenten en hun coaches. Via een intervisiemethode proberen we iedere bijeenkomst een bepaald vraagtsuk/probleem rond het lesgeven nader te onderzoeken. Tijdens deze bijeenkomsten is er vanzelfsprekend ook ruimte om ervaringen uit te wisselen en gebleken is dat nieuwe collega’s zich vaak gesteund voelen door de contacten binnen deze groep.

Tot slot is het van belang om expliciet te vermelden dat begeleiding en beoordeling strikt gescheiden zijn. We hechten grote waarde aan een veilige sfeer waarin een nieuwe docent zich kan ontwikkelen. De nadruk ligt dan ook niet zozeer op alle verbeterpunten alswel het zelf reflecteren en het ontwikkelen. En wat daarbij zeker niet vergeten wordt, is het (laten) benoemen van sterke kanten. Door talenten verder uit te bouwen kan iedereen een betere docent worden!